ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51

دستگاه چربی گیر و پوست کن پای مرغ

دستگاه چربی گیر و پوست کن پای مرغ