ماشين سازي آقامحمدي ( البرز کلیپ )

02832228714

09123816297

قزوین – شهر صنعتی البرز

بلوار ذکریای رازی – پلاک 51

دستگاه قطعه بندی مرغ

دستگاه قطعه بندی مرغ

دسته بندی :